GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί φίλοι,

Λόγω αλλαγών στη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας δεδομένων, σας ζητούμε να διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, ώστε να συνεχίσουμε αυτήν την καταπληκτική σχέση επικοινωνίας μας .

Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων που κρατά η εταιρεία μας , εποπτεύουσα αρχή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους:

• Φορολογικούς και οικονομικούς

• Ασφάλειας

• Ενημέρωσης αρχών

• Ενημέρωσης και μάρκετινγκ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον πελάτη σε κάθε φόρμα εντύπου ή ηλεκτρονική της εταιρείας (π.χ. παραγγελία ή άλλο έγγραφό μας) δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του ατόμου για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Η εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων βάσει του νέου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- GDPR), τηρεί σχετικό αρχείο και διαδικασίες χειρισμού προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση για την προστασία τους και για χρόνο που καθορίζεται στη νομοθεσία.

Ο πελάτης με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους παραπάνω σκοπούς.

Ο πελάτης διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ κατά τις προσωπικές σας συναλλαγές

Οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :

• Προσωπικά στοιχεία (Επωνυμία εταιρίας, Όνομα, Επίθετο, Χώρα).

• Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Φαξ επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

• Διευθύνσεις έδρας & Υποκαταστημάτων, Διευθύνσεις παραδόσεων παραγγελιών.

• Πληροφορίες επί των αναγκαίων για λογιστική και οικονομική χρήση στις αγοραπωλησίες όπως ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ, ΙΒΑΝ λογαριασμών και στοιχεία καρτών.

Η Εταιρεία δύναται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο για άνω σκοπούς, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή και τις διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση, αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής. Η Εταιρεία εγγυάται την πλήρη συμμόρφωσή της με πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (K.679/2016 και αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ) ο δε πελάτης έχει όλα εκ του νόμου δικαιώματα.

Γνωστοποιείται στον Πελάτη ότι η Εταιρεία θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που αφορούν τον πελάτη με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της παρούσας. Αποδέκτες των δεδομένων του πελάτη είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν το προς τούτο έννομο συμφέρον,. όπως και επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται ο Πελάτης, μετά από αίτησή έχει τους, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αρ. 50/2000. Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ως άνω Αρχεία και αντίρρησης, σύμφωνα με τον K.679/2016.

Ο Πελάτης έχει λάβει γνώση της ενημέρωσης από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. περί της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων κατά την υπογραφή συμβάσεων/ παραγγελιών.

Η εταιρεία δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις ενέργειες επί των προσωπικών σας δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών από τις οποίες συνδεθήκατε ή αποκτήσατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα

Η εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της καθώς δεν γίνονται ηλεκτρονικές παραγγελίες. Το δεδομένο που χρησιμοποιείται είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εθελοντικά και εφόσον επιθυμείτε να αποστείλετε κάποιο μήνυμα

Cookies

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δεσμοί / Links προς άλλες ιστοσελίδες

Η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στις σελίδες του links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP ADDRESS

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή εφόσον παρατηρηθεί παραβίαση των όρων χρήσης και ζητηθούν τα στοιχεία επισήμως από Δημόσια Αρχή.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

Παιδιά

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη. Η εταιρεία αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Άρνηση παροχής προσωπικών πληροφοριών και διαγραφή από μέλος της Ιστοσελίδας

Έχετε πάντα την επιλογή να μη μοιραστείτε καμία προσωπική σας πληροφορία μαζί μας. Αν ωστόσο επιλέξετε να το κάνετε, θα περιοριστείτε στις δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε. Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε καμία προσωπική πληροφορία όταν σας ζητείται, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποιες δραστηριότητες και προσωποποιημένες ενέργειες και ίσως περιορίσετε τις υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές που μπορούμε να σας παράσχουμε. Για παράδειγμα, αν αρνηθείτε να μοιραστείτε τη διεύθυνση του e-mail σας, δε θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε κανένα ενημερωτικό δελτίο μας με προσφορές Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλος από την Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο mail gdpr@kebe-sa.gr Εφόσον διαγραφείτε από μέλος μας, θα διαγράψουμε και τα όποια προσωπικά δεδομένα μας έχετε παραχωρήσει μέχρι τη διαγραφή σας ως μέλος.